Faktoring

Kredyty związane ze skupem faktur (tzw. faktoring), to rodzaj kredytów polegających na dyskontowaniu faktur. Istota tego rodzaju finansowania sprowadza się do skupu wierzytelności (ich cesji), a co za tym idzie poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa. Sprzedający wierzytelność nie ponosi odpowiedzialności za wypłacalność dłużnika, chyba że umowa stanowi inaczej.

W zależności od treści umowy bank, zwany w tym wypadku faktorem, może spełnić trzy funkcje: finansowania, przejęcia ryzyka i usługową. Funkcja finansowania sprowadza się do wypłacenia przez bank zaliczki na posiadaną należność. Bank płaci przedsiębiorcy, który jest wierzycielem skupowanych faktur, cenę kupna, czyli wartość należności pomniejszoną o odsetki i prowizję. Funkcja przejęcia ryzyka polega na tym, iż bank jako faktor przejmuje na siebie pełne ryzyko związane z ewentualną niewypłacalnością dłużnika, tego typu usługa stanowi duże ryzyko dla banku dlatego też wiąże się zawsze z większymi kosztami dla przedsiębiorcy korzystającego z usługi „skupu faktur”. Ostatnia funkcja zwana usługową powoduje przejęcie przez faktora określonych w umowie obowiązków organizacyjno-technicznych, np.: wystawianie rachunków, upomnienia dłużników, inkaso należności itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *