pracownik

Praca

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ukształtowało się w I kwartale br. na poziomie 3466,33 zł, tj. o 4,5% wyższym niż w analogicznym okresie ub. roku.

Kalkulator wynagrodzenia

W sektorze publicznym wyniosło 4182,67 zł (wzrost do analogicznego okresu ub. roku o 4,2%), a w sektorze prywatnym 3120,17 zł (wzrost odpowiednio o 5,6%). Siła nabywcza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej była o 0,8% większa niż przed rokiem i wzrost ten był niższy niż odpowiednio przed rokiem (przed rokiem 1,1%).

W porównaniu z I kwartałem ub. roku najwyższy wzrost płac zanotowano w sekcjach: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (o 9,5%), działalność finansowa i ubezpieczeniowa (o 8,6%), transport i gospodarka magazynowa (o 6,0%), edukacja oraz administrowanie i działalność wspierająca (po 5,7%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 5,0%), a najniższy – w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 2,2%), opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (o 2,3%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 2,6%), administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych (o 3,0%).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto bez wypłat nagród rocznych w gospodarce narodowej wyniosło w I kwartale br. 3300,71 zł i było o 4,6% wyższe niż przed rokiem. Największy wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto bez wypłat nagród rocznych odnotowano w sekcjach: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (o 9,5%), działalność finansowa i ubezpieczeniowa (o 8,7%), transport i gospodarka magazynowa (o 6,1%), administrowanie i działalność wspierająca (o 5,7%), edukacja (o 5,6%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 5,0%), a najniższy – w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (o 2,1%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 2,4%), administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych (o 2,5%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 2,9%).

W porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku największy wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto i brutto bez wypłat nagród rocznych odnotowano w województwie lubelskim (odpowiednio o 6,3% i o 6,7%), łódzkim (odpowiednio o 5,7% i o 6,0%), małopolskim i podkarpackim (odpowiednio o 4,7% i o 4,8%) oraz opolskim (odpowiednio po 4,7%). Poziom wynagrodzeń wyższy niż średnio w kraju odnotowano w 2 województwach, tj. w woj. mazowieckim (odpowiednio o 25,9% i o 28,4%) oraz śląskim (odpowiednio o 1,2% i o 2,2%), a najniższe wynagrodzenia odnotowano w woj. podkarpackim (odpowiednio o 14,8% i o 16,7% mniejsze niż średnio w kraju), kujawsko-pomorskim (odpowiednio o 14,6% i o 16,0 % mniejsze niż średnio w kraju), warmińsko-mazurskim (odpowiednio o 14,4% i o 17,1 % mniejsze niż średnio w kraju) i lubuskim (odpowiednio o 14,4% i o 16,5% mniejsze niż średnio w kraju).

Opracowano na podstawie publikacji GUS (http://www.stat.gov.pl/gus/5840_685_PLK_HTML.htm).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *