Abonament RTV 2015

Opłaty abonamentowe RTV wzrosły o ok. 11% w 2015 r. Opłata za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 21,50 zł (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 258,00 zł). Jeśli chcemy zaoszczędzić 25,80 zł, wówczas warto wpłacić pełną kwotę za cały rok.

2015 rokOpłata za używanie odbiorników
radiofonicznego

telewizyjnego
lub telewizyjnego i radiofonicznego

za 1 miesiąc6,50 zł21,50 zł
za 2 miesiące12,60 zł41,70 zł
za 3 miesiące18,70 zł61,90 zł
za 6 miesięcy37,05 zł122,55 zł
za rok70,20 zł232,20 zł

Kto nie musi płacić?

Zgodnie z ustawą o opłatach abonamentowych, zwalnia się od opłat abonamentowych osoby:

 • które nie posiadają odbiornika telewizyjnego i radiowego 🙂
 • co do których orzeczono o: zaliczeniu do I grupy inwalidów, całkowitej niezdolności do pracy, znacznym stopniu niepełnosprawności, trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • które ukończyły 75 lat,
 • które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno – rentowego,
 • niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
 • niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%,
 • które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym,
 • spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych,
 • które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
 • bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie o świadczeniach przedemerytalnych

Źródła:
https://rtv.poczta-polska.pl/?action=Wysokosc_oplat_2015
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Kto-i-kiedy-nie-musi-placic-abonamentu-RTV-2732390.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *