Abonament RTV 2014

Opłata za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 19,30 zł (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 231,60 zł).

2014 rokOpłata za używanie odbiorników
radiofonicznego

telewizyjnego
lub telewizyjnego i radiofonicznego

za jeden miesiąc5,90 zł19,30 zł
za dwa miesiące11,45 zł37,45 zł
za trzy miesiące17,00 zł55,60 zł
za 6 miesięcy33,60 zł110,00 zł
za rok63,70 zł208,45 zł

Kto nie musi płacić?

Zgodnie z ustawą o opłatach abonamentowych, zwalnia się od opłat abonamentowych osoby:

 • które nie posiadają odbiornika telewizyjnego i radiowego 🙂
 • co do których orzeczono o: zaliczeniu do I grupy inwalidów, całkowitej niezdolności do pracy, znacznym stopniu niepełnosprawności, trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • które ukończyły 75 lat,
 • które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno – rentowego,
 • niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
 • niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%,
 • które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym,
 • spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych,
 • które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
 • bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie o świadczeniach przedemerytalnych

Źródła:
https://rtv.poczta-polska.pl/?action=Wysokosc_oplat_2014
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Kto-i-kiedy-nie-musi-placic-abonamentu-RTV-2732390.html